دسته‌بندی: ریز نکته‌ها

Untitled-1

مهم سیستم است

یه زمانی از وزیر امور خارجه بیل کلینتون پرسیدند چرا سیاست خارجه آمریکا در دوران شما بسیار گنگ و مبهم است؟ پاسخ این بود: تقصیر من نیست، ما برنامه نداشتیم. سیاست مهار دوگانه در قبال ایران و عراق شکست خورد به عنوان مثال. **این عکس برام تدعایی کننده این بود یه شکست خورده در کنار…