پروتکل الحاقیِ دایورت

آقای مجری: پسرعمه؟ صدات زدم نشنیدی؟
پسرعمه‌زا: شنیدم، اهمیت ندادم…

دیدگاه شما

  • نمایان نخواهد شد.