3186

قاره سبز

اتحادیه اروپا یکی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی در صحنه روابط بین‌الملل می‌باشد. در پیوست مطلب کوتاهی در مورد این سازمان گردآوری شده است.

برای دریافت فایل پیوست کلیک کنید

دیدگاه شما

  • نمایان نخواهد شد.