Capture

این روز‌‌ها

شاید بهترین نباشد ولی بهتر از قبل شده است این روزها. کلید تدبیر داریم، شیخ امید داریم، سوپرمن ایرانی داریم. تازه روز بوسه هم داریم، کنسرت ناظری داریم، بعدش کنسرت همایون شجریان داریم، و تنها در امید کنسرت محمدرضا شجریان به سر می‌بریم تا همه چیز بهترین شود.

دیدگاه شما

  • نمایان نخواهد شد.