Untitled-1

مرگ

از دست دادن عزیزان سخت است. سخت است اما برای کسی که واقعا این داغ چشیده است دور از انتظار است. این مرگ برای هرکس یک چهره دارد، چهره خوب یا بد اما چهره اصلی مرگ برای بازماندکان است. بازماندگانی که جوان هستند، مادری که تنها می‌شود و تک و تنها باید فرزندانش را نیز آرام کند. فرزندی که با تمام یال و کوپالش کمر خم میکند زیر غم از دست دادن پدر. مرگ، یک بدِ اجباری است، بدی که غم و اندوه به بار می‌آورد اما در پس این مرگ تولدهای دیگر وجود دارد.
این پست را تقدیم میکنم به سجاد بنی‌یعقوب که عزیز خود را از دست داده است.

دیدگاه شما

  • نمایان نخواهد شد.