مطالب با برچسب: حمایت

lion

مصداق

حمایت از ظالم مصداقِ بارزِ ظلم است…