مطالب با برچسب: ظالم

lion

مصداق

حمایت از ظالم مصداقِ بارزِ ظلم است…