مطالب با برچسب: ظلم

lion

مصداق

حمایت از ظالم مصداقِ بارزِ ظلم است…