مطالب با برچسب: مصداق

lion

مصداق

حمایت از ظالم مصداقِ بارزِ ظلم است…