مطالب با برچسب: موسی

2048

این درد عنوان ندارد؛ نقطه سر خط

زمانی می‌گذرد و باید به گذشته خود نگاهی کرد، سپس با لبخندی و لگدی آن را به زباله‌دان تاریخ سپرد؛ همانطور که قرار بود فرزندانِ ناخلفِ نوح و موسی را به زباله‌دان تاریخ بی‌اندازیم، اما فعلی است نشدنی و ناممکن. چند شب پیش به یاد خاطراتم افتادم و فهمیدم که تا سن 13 یا 14…