مطالب با برچسب: world war

obama & med

نظمِ نوینِ جهانی

نظم نوین جهانی (New World Order) به هر دوره‌ای از تاریخ که با تغییری چشم‌گیر در اندیشه سیاسی و توازن قوا در جهان همراه بوده ‌است، گفته می‌شود. با وجود ارائه تعاریف متعدد از این اصطلاح، نظم نوین جهانی اصولاً به باور ایدئولوژیکی مرتبط است که برقراری حکومت جهانی را فقط و فقط از طریق…